ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Toepasselijkheid
  Advocatenkantoor Vanickova Law Practice werd opgericht ten behoeve van uitoefening van Nederlands recht, met name op het gebied van ondernemingsrecht en internationaal handelsrecht. Communicatie is mogelijk in de Nederlandse, Russische, Engelse, Tsjechische, Slowaakse en Duitse taal.
 2. Salaris en kosten
  Kosten van de juridische diensten worden op uurbasis gedeclareerd en het uurtarief bedraagt op dit moment € 200,00. 21% BTW wordt hierbij berekend aan de in Nederland gevestigde cliënten. Kantoorkosten van 5 % van het honorarium worden berekend voor de kosten van administratie en telecommunicaties. Andere kosten zoals reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor het verkrijgen van uittreksels en kopieerkosten worden aan cliënt doorberekend.
 3. Gesubsidieerde rechtsbijstand
  Advocatenkantoor Vanickova Law Practice controleert eerst of de rechtzoekende recht heeft op de door de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand.
 4. Betalingsvoorwaarden
  Een voorschot is vereist om met de juridische werkzaamheden aan te vangen. Het voorschot wordt met de laatste factuur verrekend. Cliënt ontvangt maandelijks facturen en specificaties van de verrichte werkzaamheden en facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke hiervan wordt de wettelijke rente berekend vanaf de 15e dag na de factuurdatum zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt tussentijds gefactureerd indien het voorschot wordt overschreden. Indien een factuur 30 dagen na de factuurdatum nog niet voldaan is, leidt dat tot onderbreking van juridische werkzaamheden en verzegeling van dossiers tot dat de facturen voldaan worden. Vanickova Law Practice is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de onderbreking van juridische werkzaamheden naar aanleiding van onbetaalde facturen.
 5. De overeenkomst
  De juridische werkzaamheden zullen aanvangen na ontvangst van een voorschot en een ondertekende kopie van de Algemene Voorwaarden van Vanickova Law Practice en schriftelijke instructies van de cliënt.
 6. Klachtenregeling
  Advocatenkantoor Vanickova Law Practice kent een klachtenregeling die op eerste aanvraag wordt verstrekt.
 7. Beroepsaansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten conform de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 8. Toepasselijk recht
  De rechtsverhouding tussen cliënt en Vanickova Law Practice wordt beheerst door Nederlands recht.